Logo BIP Logo ePUAP
Biuletyn Informacji Publicznej
herb jednostki
Dolnośląski Ośrodek Ruchu Drogowego

Deklaracja dostępności

OŚWIADCZENIE W SPRAWIE DOSTĘPNOŚCI

Wojewódzki Ośrodek Ruchu Drogowego we Wrocławiu zobowiązuje się zapewnić dostępność swojej strony internetowej zgodnie z przepisami USTAWY z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych.

Oświadczenie w sprawie dostępności ma zastosowanie do strony internetowej www.bip.word.wroc.pl .

Status pod względem zgodności

Status:
Strona internetowa jest częściowo zgodna z ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych z powodu niezgodności lub wyłączeń wymienionych poniżej.

Treści niedostępne

Treści wymienione poniżej są niedostępne z następujących powodów:

a) niezgodność z USTAWĄ z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych:
obsługa z wykorzystaniem środków wspierających komunikowanie się, o których mowa w art. 3 pkt 5 ustawy z dnia 19 sierpnia 2011 r. o języku migowym i innych środkach komunikowania się (Dz. U. z 2017 r. poz. 1824), lub przez wykorzystanie zdalnego dostępu online do usługi tłumacza przez strony internetowe i aplikacje Rozpoczęliśmy działania mające na celu zamówienie i uruchomienie takiej usługi jednak z uwagi na zaistniałą sytuację związaną z zagrożeniem epidemiologicznym szereg pomiotów zawiesiło lub ograniczyło działalność. W związku z tym oczekujemy na informację o terminie uruchomienia usługi.
b) nieproporcjonalne obciążenie:
c) treść nie wchodzi w zakres mających zastosowanie przepisów:

Przygotowanie oświadczenia w sprawie dostępności

Niniejsze oświadczenie sporządzono dnia:
2020-03-31
Metoda przygotowania oświadczenia:
Oświadczenie zostało ostatnio poddane przeglądowi w dniu:

Informacje zwrotne i dane kontaktowe

Opis (wraz z odnośnikiem) mechanizmu informacji zwrotnej, który ma być stosowany do zgłaszania organowi sektora publicznego wszelkich nieprawidłowości w zakresie zgodności oraz występowania o informacje i treści wyłączone z zakresu dyrektywy:
W przypadku problemów z dostępnością strony internetowej prosimy o kontakt: sekretariat@word.wroc.pl. Kontaktować można się także dzwoniąc na numer telefonu Sekretariat WORD : /71/ 774-67-70 lub FAX : /71/ 774-67-99. Tą samą drogą można składać wnioski o udostępnienie informacji uznanej za niedostępną oraz składać żądania zapewnienia dostępności.
Dane kontaktowe odpowiednich podmiotów/jednostek/osób (stosownie do przypadku) odpowiedzialnych za dostępność i rozpatrywanie wniosków przesłanych za pośrednictwem mechanizmu informacji zwrotnej:
Dariusz Galik - Dyrektor
Adres e-mail podmiotów/jednostek/osób (stosownie do przypadku) odpowiedzialnych za dostępność i rozpatrywanie wniosków przesłanych za pośrednictwem mechanizmu informacji zwrotnej:
sekretariat@word.wroc.pl
Numer telefonu odpowiednich podmiotów/jednostek/osób (stosownie do przypadku) odpowiedzialnych za dostępność i rozpatrywanie wniosków przesłanych za pośrednictwem mechanizmu informacji zwrotnej:
Sekretariat WORD : /71/ 774-67-70 FAX : /71/ 774-67-99

Postępowanie odwoławcze

Opis (wraz z odnośnikiem) postępowania odwoławczego w przypadku niezadowalającej odpowiedzi na powiado­mienie lub wniosek przesłany zgodnie z art. 7 ust. 1 lit. b) dyrektywy:
Każdy ma prawo do wystąpienia z żądaniem zapewnienia dostępności cyfrowej strony internetowej Biuletyn Informacji Publicznej, lub jakiegoś jej elementu. Można także zażądać udostępnienia informacji za pomocą alternatywnego sposobu dostępu, na przykład przez odczytanie niedostępnego cyfrowo dokumentu. Żądanie powinno zawierać dane osoby zgłaszającej żądanie, wskazanie, o który dokument chodzi oraz sposób kontaktu. Jeżeli osoba żądająca zgłasza potrzebę otrzymania informacji za pomocą alternatywnego sposobu dostępu, powinna także określić dogodny dla niej sposób przedstawienia tej informacji. WORD we Wrocławiu zrealizuje żądanie niezwłocznie, nie później niż w ciągu 7 dni od dnia wystąpienia z żądaniem. Jeżeli dotrzymanie tego terminu nie jest możliwe, pracownik Ośrodka niezwłocznie poinformuje o tym wnoszącego żądanie, kiedy realizacja żądania będzie możliwa nie później jednak niż 2 miesiące od dnia wystąpienia z żądaniem. Jeżeli zapewnienie dostępności cyfrowej nie jest możliwe, pracownik WORD we Wrocławiu może zaproponować alternatywny sposób dostępu do informacji. W przypadku, gdy Uczelnia odmówi realizacji żądania zapewnienia dostępności lub alternatywnego sposobu dostępu do informacji, wnoszący żądanie możne złożyć skargę w sprawie zapewniana dostępności cyfrowej strony internetowej Biuletyn Informacji Publicznej lub jej elementów
Dane kontaktowe właściwego organu odpowiedzialnego za postępowanie odwoławcze:
Biuro Pełnomocnika Terenowego RPO we Wrocławiu Przyjęcia interesantów codziennie w dni robocze: poniedziałek, wtorek, czwartek 9.00 - 15.00 środa 10.00 - 17.00 Adres: ul. Wierzbowa 5, 50-056 Wrocław tel. (71) 34 69 100

Inne informacje, określone w Dz. U. 2019 poz. 848 - art. 10. 2

Data publikacji strony internetowej lub aplikacji mobilnej:
2015-06-15
Data ostatniej aktualizacji strony internetowej lub aplikacji mobilnej, po dokonaniu istotnej zmiany jej zawartości, polegającej w szczególności na zmianie wyglądu lub struktury prezentowanych informacji lub zmianie sposobu publi- kowania informacji:
2020-03-20
Informacja lub link do informacji o sposobie dokonania oceny dostępności cyfrowej:
https://achecker.ca/checker/index.php
Informacje na temat utworzonych na stronie internetowej lub w aplikacji mobilnej skrótów klawiszowych służących przemieszczaniu się po elementach strony internetowej lub aplikacji mobilnej i uruchamianiu dostępnych na nich funkcji:
SHIFT + ALT + H - Strona główna
SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
SHIFT + ALT + 0-9 - Menu
Link do deklaracji dostępności aplikacji mobilnej, w przypadku posiadania przez podmiot publiczny aplikacji mobilnej:
nie dotyczy
Informacja o możliwości powiadomienia podmiotu publicznego o braku dostępności cyfrowej:
Link do strony internetowej Rzecznika Praw Obywatelskich:

Dostępność architektoniczna

Informacja o dostępności architektonicznej siedziby podmiotu publicznego dla osób niepełnosprawnych:

1. Zgodnie z art. 6 ustawy z dnia 19 lipca 2019 r. o zapewnianiu dostępności osobom ze szczególnymi potrzebami: 1) Budynek administracyjno - szkoleniowy Wojewódzkiego Ośrodka Ruchu Drogowego we Wrocławiu, znajdujący się przy ul. Łagiewnickiej 12 został oddany do użytku w roku 2013 i jest to obiekt , który został w pełni dostosowany do potrzeb osób ze szczególnymi potrzebami w tym w szczególności: a) przed budynkiem zostały wyznaczone miejsca parkingowe dla osób niepełnosprawnych (posiadają one wymiary i oznaczenia zgodne z obowiązującymi w tym zakresie przepisami); b) zamontowane zostały dwa dźwigi windowe umożliwiające dojazd na wszystkie kondygnacje w budynku; c) w budynku znajdują się toalety dostosowane do potrzeb osób niepełnosprawnych; d) w Biurze Obsługi Klienta zostało wyznaczone wejście dla osób niepełnosprawnych umożliwiające dojazd osobie poruszającej się na wózku inwalidzkim; e) w obiekcie brak jest barier w postaci progów, różnic poziomów posadzki itd. umożliwiającej przejazd osobie poruszającej się na wózku inwalidzkim; f) w budynku zamontowane zostały wizualne informacje na temat rozkładu pomieszczeń w budynku; g) do budynku możliwy jest wstęp z psem asystującym; h) dla osób ze szczególnymi potrzebami zapewniona została możliwość ewakuacji lub ich uratowania w inny sposób – obiekt został wyposażony w system SAP (przeciwpożarowy), w razie wystąpienia pożaru m.in. drzwi do budynku otwierają się automatycznie, a windy z osobami w nich się znajdującymi zjeżdżają na poziom zero, celem umożliwienia ewakuacji. 2) Budynek w Oleśnicy, w którym mieści się Oddział Terenowy WORD: a) jest to obiekt parterowy, do którego osoba ze szczególnymi potrzebami może wjechać wprost z terenu zewnętrznego; b) w budynku znajduje się toaleta dostosowana do potrzeb osób niepełnosprawnych; c) w Biurze Obsługi Klienta zostało wyznaczone wejście dla osób niepełnosprawnych umożliwiające dojazd osobie poruszającej się na wózku inwalidzkim; d) w obiekcie brak jest barier w postaci progów, różnic poziomów posadzki itd. umożliwiającej przejazd osobie poruszającej się na wózku inwalidzkim; e) w budynku zamontowane zostały wizualne informacje na temat rozkładu pomieszczeń w budynku; f) do budynku możliwy jest wstęp z psem asystującym; g) dla osób ze szczególnymi potrzebami zapewniona została możliwość ewakuacji lub ich uratowania w inny sposób – obiekt parterowy, ewakuacja odbywa się bezpośrednio na zewnątrz budynku. 3) Budynek w Oławie, w którym mieści się Oddział Terenowy WORD – w budynku osoby niepełnosprawne mają możliwość odbycia egzaminu praktycznego kat. B prawa jazdy, stosowanie do postanowień art. 7 ust. 1. pkt 3) realizacja potrzeb osób ze szczególnymi potrzebami - w tym wypadku odbycie egzaminu teoretycznego możliwe jest w budynku we Wrocławiu, który w pełni został do tego przystosowany, ponadto: a) przed budynkiem zostały wyznaczone miejsca parkingowe dla osób niepełnosprawnych (posiadają one wymiary i oznaczenia zgodne z obowiązującymi w tym zakresie przepisami); b) w budynku znajduje się toaleta dostosowana do potrzeb osób niepełnosprawnych; c) w budynku zamontowane zostały wizualne informacje na temat rozkładu pomieszczeń w budynku; d) do budynku możliwy jest wstęp z psem asystującym Ponadto w budynku WORD we Wrocławiu oraz w OT w Oleśnicy i Oławie: 1) wywieszone zostały informacje dla osób niewidomych lub niedowidzących napisane alfabetem Braillea – zgodnie z którymi należy zwrócić się do pracownika BOK w celu uzyskania pomocy w poruszaniu się po budynku; 2) zostały naklejone piktogramy informujące o miejscach, w którym możliwa jest obsługa osób niesłyszących lub niedosłyszących.

Informacja o dostępności tłumacza języka migowego za pośrednictwem środków komunikacji elektronicznej wraz z informacją o metodach umożliwiających skorzystanie z tej funkcji albo informację o jej braku:

Wojewódzki Ośrodek Ruchu Drogowego we Wrocławiu zapewnia tłumacza migowego towarzyszącego podczas egzaminu na prawo jazdy, wniosek w tej sprawie należy zgłosić w Referacie Obsługi Klienta : /71/ 774-67-93 lub biuro@word.wroc.pl

Elementy dodatkowe deklaracji, wskazane w Dz. U. 2019 poz. 848 - art. 10. 5, 6.

Aplikacje mobilne

Adres elektroniczny, pod którym możliwe jest pobranie i zainstalowanie danej aplikacji mobilnej:

Pozostałe informacje

Wyjaśnienie dotyczące zobowiązania organu sektora publicznego w zakresie dostępności cyfrowej, na przykład:
— zamiar osiągnięcia wyższego poziomu dostępności niż wymagany prawem,
— środki zaradcze, które zostaną podjęte w celu rozwiązania kwestii niedostępnych treści na stronach internetowych i w aplikacjach mobilnych, w tym ramy czasowe wprowadzenia tych środków w życie:
Formalne zatwierdzenie (na poziomie administracyjnym lub politycznym) oświadczenia w sprawie dostępności:
Odnośnik do sprawozdania z oceny, o ile jest dostępne, oraz w szczególności, jeżeli status strony internetowej lub aplikacji mobilnej pod względem zgodności wskazano jako „w pełni zgodna”:
Wszelkie inne treści uznane za stosowne: