Ogłoszenie nr 522134-N-2017 z dnia 2017-05-31 r.

Wojewódzki Ośrodek Ruchu Drogowego we Wrocławiu: Zakup wraz z dostawą samochodu ciężarowego z przyczepą i pakietem ubezpieczeniowym, przeznaczonego do nauki i egzaminowania osób ubiegających się o uprawnienia do kierowania w zakresie kat. C i C+E prawa jazdy
OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - Dostawy
Zamieszczanie ogłoszenia: Zamieszczanie obowiązkowe
Ogłoszenie dotyczy: Zamówienia publicznego
Zamówienie dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej

Nazwa projektu lub programu
O zamówienie mogą ubiegać się wyłącznie zakłady pracy chronionej oraz wykonawcy, których działalność, lub działalność ich wyodrębnionych organizacyjnie jednostek, które będą realizowały zamówienie, obejmuje społeczną i zawodową integrację osób będących członkami grup społecznie marginalizowanych

Należy podać minimalny procentowy wskaźnik zatrudnienia osób należących do jednej lub więcej kategorii, o których mowa w art. 22 ust. 2 ustawy Pzp, nie mniejszy niż 30%, osób zatrudnionych przez zakłady pracy chronionej lub wykonawców albo ich jednostki (w %)
SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY
Postępowanie przeprowadza centralny zamawiający
Nie
Postępowanie przeprowadza podmiot, któremu zamawiający powierzył/powierzyli przeprowadzenie postępowania
Nie
Informacje na temat podmiotu któremu zamawiający powierzył/powierzyli prowadzenie postępowania:
Postępowanie jest przeprowadzane wspólnie przez zamawiających
Nie

Jeżeli tak, należy wymienić zamawiających, którzy wspólnie przeprowadzają postępowanie oraz podać adresy ich siedzib, krajowe numery identyfikacyjne oraz osoby do kontaktów wraz z danymi do kontaktów:

Postępowanie jest przeprowadzane wspólnie z zamawiającymi z innych państw członkowskich Unii Europejskiej
Nie
W przypadku przeprowadzania postępowania wspólnie z zamawiającymi z innych państw członkowskich Unii Europejskiej – mające zastosowanie krajowe prawo zamówień publicznych:
Informacje dodatkowe:
I. 1) NAZWA I ADRES: Wojewódzki Ośrodek Ruchu Drogowego we Wrocławiu, krajowy numer identyfikacyjny 93119136700000, ul. ul. Łagiewnicka  12 , 50512   Wrocław, woj. dolnośląskie, państwo Polska, tel. 71 774 67 70, e-mail logistyka@word.wroc.pl, faks 71 774 67 99.
Adres strony internetowej (URL): www.word.wroc.pl
Adres profilu nabywcy:
Adres strony internetowej pod którym można uzyskać dostęp do narzędzi i urządzeń lub formatów plików, które nie są ogólnie dostępne
I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Inny (proszę określić):
samorządowa wojwódzka osoba prawna
I.3) WSPÓLNE UDZIELANIE ZAMÓWIENIA (jeżeli dotyczy):
Podział obowiązków między zamawiającymi w przypadku wspólnego przeprowadzania postępowania, w tym w przypadku wspólnego przeprowadzania postępowania z zamawiającymi z innych państw członkowskich Unii Europejskiej (który z zamawiających jest odpowiedzialny za przeprowadzenie postępowania, czy i w jakim zakresie za przeprowadzenie postępowania odpowiadają pozostali zamawiający, czy zamówienie będzie udzielane przez każdego z zamawiających indywidualnie, czy zamówienie zostanie udzielone w imieniu i na rzecz pozostałych zamawiających):
I.4) KOMUNIKACJA:
Nieograniczony, pełny i bezpośredni dostęp do dokumentów z postępowania można uzyskać pod adresem (URL)
Tak
www.bip.word.wroc.pl

Adres strony internetowej, na której zamieszczona będzie specyfikacja istotnych warunków zamówienia
Tak
www.bip.word.wroc.pl

Dostęp do dokumentów z postępowania jest ograniczony - więcej informacji można uzyskać pod adresem
Nie

Oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu należy przesyłać:
Elektronicznie
Nie
adres

Dopuszczone jest przesłanie ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu w inny sposób:
Nie
Inny sposób:

Wymagane jest przesłanie ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu w inny sposób:
Tak
Inny sposób:
Przekazanie oferty Zamawiającemu za pośrednictwem operatora pocztowego, osobiście lub przez posłańca
Adres:
WORD we Wrocławiu, ul. Łagiewnicka 12, 50-512 Wrocław, sekretariat (mieści się w część B budynku na II piętrze)

Komunikacja elektroniczna wymaga korzystania z narzędzi i urządzeń lub formatów plików, które nie są ogólnie dostępne
Nie
Nieograniczony, pełny, bezpośredni i bezpłatny dostęp do tych narzędzi można uzyskać pod adresem: (URL)
SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Zakup wraz z dostawą samochodu ciężarowego z przyczepą i pakietem ubezpieczeniowym, przeznaczonego do nauki i egzaminowania osób ubiegających się o uprawnienia do kierowania w zakresie kat. C i C+E prawa jazdy
Numer referencyjny: OL-ZP/03/17
Przed wszczęciem postępowania o udzielenie zamówienia przeprowadzono dialog techniczny
Nie

II.2) Rodzaj zamówienia: Dostawy
II.3) Informacja o możliwości składania ofert częściowych
Zamówienie podzielone jest na części:

Oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu można składać w odniesieniu do:

Zamawiający zastrzega sobie prawo do udzielenia łącznie następujących części lub grup części:

Maksymalna liczba części zamówienia, na które może zostać udzielone zamówienie jednemu wykonawcy:II.4) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań ) a w przypadku partnerstwa innowacyjnego - określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane: 2. Przeznaczenie przedmiotu zamówienia i jego warunki eksploatacji: 1) Przedmiot zamówienia przeznaczony będzie do: - egzaminowania osób ubiegających się o prawo jazdy kat C oraz C+E, zgodnie z postanowieniami Rozporządzenia Ministra Infrastruktury i Budownictwa z dnia 24 lutego 2016 r. w sprawie egzaminowania osób ubiegających się o uprawnienia do kierowania pojazdami, szkolenia i uzyskiwania uprawnień przez egzaminatorów oraz wzorów dokumentów stosowanych w tych sprawach (Dz. U. z 2016 r. poz. 232 ze zm.). -szkolenia kandydatów na instruktorów i instruktorów zgodnie z wymogami określonymi w art. 31 ust. 1 pkt. 3 lit. b. Ustawy z dnia 5 stycznia 2011 r. o kierujących pojazdami. (t.j. Dz. U. z 2017 r. poz. 978 ze zmianami) oraz Rozporządzenia Ministra Transportu i Budownictwa z dnia 4 marca 2016 r. w sprawie szkolenia osób ubiegających się o uprawnienia do kierowania pojazdami, instruktorów i wykładowców (Dz. U. 2016 poz. 280). 2) Eksploatacja pojazdu odbywać się będzie zgodnie z jego przeznaczeniem w polskiej strefie klimatycznej. 3. Wymagania formalne: Pojazd musi spełniać wymagania określone w: Ustawie z dnia 5 stycznia 2011 r. o kierujących pojazdami. (t.j. Dz. U. z 2017 r. poz. 978 ze zmianami) oraz ustawie z dnia 20 czerwca 1997 r. Prawo o ruchu drogowym (Dz. U. z 2017 r. poz. 128 ze zmianami), w Rozporządzeniu Ministra Infrastruktury z dnia 31.12.2002 r. w sprawie warunków technicznych pojazdów oraz zakresu ich niezbędnego wyposażenia (Dz. U. z 2016 r. poz. 2022 z późn. zm.), Rozporządzeniu Ministra Infrastruktury z dnia 1 kwietnia 2010 r. w sprawie szkolenia kierowców wykonujących przewóz drogowy (t.j. Dz. U. z 2017 r. poz. 151) oraz Rozporządzeniu Ministra Infrastruktury z dnia 22 lipca 2002 r. w sprawie rejestracji i oznaczenia pojazdów (t.j. Dz. U. z 2016 r. poz. 1038). Pojazd musi spełniać warunki techniczne obowiązujące na terenie Rzeczpospolitej Polskiej, potwierdzone kopią wyciągu ze świadectwa homologacji dostarczoną na żądanie Zamawiającego. WYMAGANIA TECHNICZNE DOTYCZĄCE SAMOCHODU CIĘŻAROWEGO I PRZYCZEPY (ZESTAWU): 1. Wymiary samochodu: długość min. 8,00 m, szerokość min. 2,40 m. 2. Wymiary przyczepy: długość min. 7,50 m – max. 8,00 m, szerokość min. 2,40 m. 3 Silnik samochodu o zapłonie samoczynnym. 4 Moc silnika min. 170 kW. 5 Masa samochodu: dopuszczalna masa całkowita min. 12 t, rzeczywista masa całkowita min. 10 t. 6 Masa przyczepy: dopuszczalna masa całkowita min. 8 t, rzeczywista masa całkowita min. 5 t. 7 Prędkość: konstrukcja zespołu pojazdów musi zapewniać możliwość rozwinięcia prędkości min. 80 km/h. 8 Układ napędowy i hamulcowy zespołu pojazdów: skrzynia biegów typu manualnego, układ hamulcowy posiadający urządzenie ABS, EBA, AEB w warunkach specjalnych powinna istnieć techniczna możliwość wyłączania przez egzaminatora systemów, układ napędowy wyposażony w system: ASR, ESP, w warunkach specjalnych powinna istnieć techniczna możliwość wyłączania przez egzaminatora systemów, system ostrzegający przed przeciążeniem sprzęgła, dodatkowy pedał hamulca roboczego, umożliwiający przejęcie sterowania układem hamulcowym przez egzaminatora, dźwiękowa sygnalizacja biegu wstecznego z możliwością wyłączenia. 9 Kabina samochodu: 3 miejscowa, lewostronny wspomagany układ kierowniczy, koło kierownicy z regulowaną wysokością i pochyleniem, elektrycznie podnoszone szyby od strony kierowcy i pasażera, kontrolka włączenia światła pozycyjnego (biała), mijania (zielona), drogowego (niebieska), hamulca roboczego (czerwona) i kierunkowskazów (pomarańczowa) usytuowana naprzeciw miejsca siedzenia egzaminatora, obrotomierz, kolor: biały, klimatyzacja, dwa gniazda zasilania (zapalniczki) 12V i 24V. 10 Fotele: fotel kierowcy i skrajny prawy dla egzaminatora z zawieszeniem pneumatycznym umożliwiający przejęcie sterowania hamulcem podczas egzaminu, pokrowce na wszystkie fotele, kontrolka niezapiętego pasa bezpieczeństwa kierowcy. 11 Lusterka: zewnętrzne podgrzewane i sterowane elektrycznie, w tym wsteczne – szerokokątne oraz krawężnikowe prawe i lewe, dodatkowe lusterka zewnętrzne: prawe i lewe zapewniające należytą widoczność drogi i boku pojazdu z pozycji fotela egzaminatora, lusterko przednie dojazdowe z prawej strony. 12 Skrzynia ładunkowa: zamknięta, o szerokości i wysokości co najmniej takiej samej jak kabina, kolor: burty aluminiowe, skrzynie ładunkowe (samochodu i przyczepy) oplandekowane, plandeki wg wzoru graficznego stanowiącego załącznik nr 5 do SIWZ, dach zabudowy dwuspadowy dla samochodu i przyczepy. 13 Oświetlenie podświetlane tablice ze znakiem „L” na wysokości od 60 cm do 180 cm od powierzchni jezdni na ścianie przedniej oraz tylnej samochodu oraz tylnej przyczepy o wymiarach zgodnych z rozporządzeniem w sprawie rejestracji i oznaczania pojazdów, włączane w warunkach niedostatecznej widoczności, światła do jazdy dziennej, system doświetlania zakrętów światła przeciwmgłowe – przednie i tylne 14 Dodatkowe wyposażenie: język polski dla wyświetlacza na tablicy wskaźników, przyrząd kontrolny – tachograf samochodowy, apteczka doraźnej pomocy, gaśnica, dwa trójkąty ostrzegawcze, ogumione koło zapasowe oddzielne dla samochodu i przyczepy. dwa kliny pod koła, oddzielne dla samochodu i przyczepy. 2 kamizelki odblaskowe 15 Łączenie samochodu i przyczepy Sprzęg w samochodzie wraz z belką do podłączenia przyczepy zamontowany na końcu ramy w sposób umożliwiający sprzęgnięcie samochodu z przyczepą bez konieczności wchodzenia pod samochód w trakcie złączania i rozłączania z przyczepą oraz pozwalający egzaminatorowi na bieżącą ocenę wykonywanych czynności. Złącze pneumatyczne samochodu i przyczepy typu Duo-Matic Gniazda elektryczne i pneumatyczne Duo-Matic usytuowane powyżej sprzęgu zapobiegające ich uszkodzeniom w przypadku nieprawidłowo wykonanego łączenia mechanicznego samochodu z przyczepą. Przyczepa dwuosiowa typu tandem (bez osi skrętnej), Dyszel w przyczepie przystosowany do łączenia zaczepu w samochodzie, Podpora przyczepy z bocznym mechanizmem korbowym mocowana do podwozia lub dyszla. 16 Obciążenie płyty betonowe zamocowane w sposób wykluczający samoczynne przemieszczenie podczas hamowania o ciężarze dostosowanym do wymaganej rzeczywistej masy całkowitej samochodu min. 10 t i przyczepy min. 5 t. 17 Zawieszenie tylnej osi w samochodzie i w przyczepie pneumatyczne. 18 Wymagania dotyczące zużycia energii, emisji dwutlenku węgla i emisji zanieczyszczeń (zgodnie z Rozporządzeniem Prezesa Rady Ministrów z dnia 10.05.2011r. w sprawie innych niż cena obowiązkowych kryteriów oceny ofert w odniesieniu do niektórych rodzajów zamówień publicznych): - silnik samochodu ciężarowego – wysokoprężny – powinien spełniać co najmniej normę EURO VI pod względem emisji tlenków azotu, tlenku węgla, węglowodorów oraz cząstek stałych; - zużycie energii (ZE): nie więcej niż 10,80 MJ/km – obliczone jako iloczyn średniego zużycia paliwa w cyklu mieszanym miejskim/pozamiejskim (bez obciążenia, wg danych eksploatacyjnych) i wartości energetycznej oleju napędowego. Przy obliczeniu zużycia energii oferowanego pojazdu należy uwzględnić wartość energetyczną oleju napędowego = 36 MJ/l (podaną w załączniku nr 1 Rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 10 maja 2011 r. w sprawie innych niż cena obowiązkowych kryteriów oceny ofert w odniesieniu do niektórych rodzajów zamówień publicznych), wymóg Zamawiającego aby średnie zużycie paliwa w cyklu mieszanym miejskim/pozamiejskim (bez obciążenia, wg danych eksploatacyjnych) wynosiło nie więcej niż 30 l/100 km.; - emisja dwutlenku węgla: nie więcej niż 780 g CO2/km – obliczona jako iloczyn średniego zużycia paliwa w cyklu mieszanym miejskim/ pozamiejskim (bez obciążenia, wg danych eksploatacyjnych) i wartości 2,60 kg CO2. Przy obliczeniu wartości emisji dwutlenku węgla oferowanego pojazdu należy przyjąć, że ze spalania 1 litra oleju napędowego powstanie 2,60 kg CO2 (na podstawie Pracy Instytutu Transportu Samochodowego nr 10483 „Opracowanie poradnika ustalania czynników energetyczno – emisyjnych w zamówieniach publicznych na zakup pojazdów drogowych”); 19 Ubezpieczenie: na 12 m-cy samochodu ciężarowego: OC/ AC /NNW, przyczepy: OC/ AC

II.5) Główny kod CPV: 34133000-8
Dodatkowe kody CPV:
Kod CPV
66512100-3
66515000-3
66516000-0
66516100-1
66516400-4


II.6) Całkowita wartość zamówienia (jeżeli zamawiający podaje informacje o wartości zamówienia):
Wartość bez VAT:
Waluta:

(w przypadku umów ramowych lub dynamicznego systemu zakupów – szacunkowa całkowita maksymalna wartość w całym okresie obowiązywania umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów)

II.7) Czy przewiduje się udzielenie zamówień, o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt 6 i 7 lub w art. 134 ust. 6 pkt 3 ustawy Pzp: Nie
Określenie przedmiotu, wielkości lub zakresu oraz warunków na jakich zostaną udzielone zamówienia, o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt 6 lub w art. 134 ust. 6 pkt 3 ustawy Pzp:
II.8) Okres, w którym realizowane będzie zamówienie lub okres, na który została zawarta umowa ramowa lub okres, na który został ustanowiony dynamiczny system zakupów:
miesiącach:  5   lub dniach:
lub
data rozpoczęcia:   lub zakończenia:

II.9) Informacje dodatkowe:
SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM
III.1) WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU
III.1.1) Kompetencje lub uprawnienia do prowadzenia określonej działalności zawodowej, o ile wynika to z odrębnych przepisów
Określenie warunków:
Informacje dodatkowe
III.1.2) Sytuacja finansowa lub ekonomiczna
Określenie warunków:
Informacje dodatkowe
III.1.3) Zdolność techniczna lub zawodowa
Określenie warunków:
Zamawiający wymaga od wykonawców wskazania w ofercie lub we wniosku o dopuszczenie do udziału w postępowaniu imion i nazwisk osób wykonujących czynności przy realizacji zamówienia wraz z informacją o kwalifikacjach zawodowych lub doświadczeniu tych osób: Nie
Informacje dodatkowe:
III.2) PODSTAWY WYKLUCZENIA
III.2.1) Podstawy wykluczenia określone w art. 24 ust. 1 ustawy Pzp
III.2.2) Zamawiający przewiduje wykluczenie wykonawcy na podstawie art. 24 ust. 5 ustawy Pzp Nie Zamawiający przewiduje następujące fakultatywne podstawy wykluczenia:III.3) WYKAZ OŚWIADCZEŃ SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W CELU WSTĘPNEGO POTWIERDZENIA, ŻE NIE PODLEGA ON WYKLUCZENIU ORAZ SPEŁNIA WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ SPEŁNIA KRYTERIA SELEKCJI
Oświadczenie o niepodleganiu wykluczeniu oraz spełnianiu warunków udziału w postępowaniu
Tak
Oświadczenie o spełnianiu kryteriów selekcji
Nie
III.4) WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW , SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W CELU POTWIERDZENIA OKOLICZNOŚCI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 25 UST. 1 PKT 3 USTAWY PZP:
III.5) WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W CELU POTWIERDZENIA OKOLICZNOŚCI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 25 UST. 1 PKT 1 USTAWY PZP
III.5.1) W ZAKRESIE SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU:

III.5.2) W ZAKRESIE KRYTERIÓW SELEKCJI:
III.6) WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W CELU POTWIERDZENIA OKOLICZNOŚCI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 25 UST. 1 PKT 2 USTAWY PZP
III.7) INNE DOKUMENTY NIE WYMIENIONE W pkt III.3) - III.6)
1. W terminie trzech dni od dnia zamieszczenia na stronie internetowej Zamawiającego (www.word.wroc.pl w zakładce: Zamówienia publiczne) informacji z otwarcia ofert, o których mowa w art. 86 ust. 5 ustawy Pzp, bez dodatkowego wezwania – oświadczenie (w formie oryginału) o przynależności albo braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej (wzór stanowi Załącznik nr 4 do SIWZ). W przypadku przynależności do tej samej grupy kapitałowej Wykonawca może przedstawić wraz z ww. oświadczeniem dowody, że powiązania z innym Wykonawcą nie prowadzą do zakłócenia konkurencji w niniejszym postępowaniu. 2. Wraz z ofertą (jeżeli dotyczy) Wykonawca, który podlega wykluczeniu na podstawie art. 24 ust. 1 pkt 13 i 14 oraz 16-20 może przedstawić dowody na to, że podjęte przez niego środki są wystarczające do wykazania jego rzetelności, w szczególności udowodnić naprawienie szkody wyrządzonej przestępstwem lub przestępstwem skarbowym, zadośćuczynienie pieniężne za doznaną krzywdę lub naprawienie szkody, wyczerpujące wyjaśnienie stanu faktycznego oraz współpracę z organami ścigania oraz podjęcie konkretnych środków technicznych, organizacyjnych i kadrowych, które są odpowiednie dla zapobiegania dalszym przestępstwom lub przestępstwom skarbowym lub nieprawidłowego postępowania Wykonawcy. Przepisu zdania pierwszego nie stosuje się, jeżeli wobec Wykonawcy, będącego podmiotem zbiorowym, orzeczono prawomocnym wyrokiem sądu zakaz ubiegania się o udzielenie zamówienia oraz nie upłynął określony w tym wyroku okres obowiązania tego zakazu. Powyżej wskazane dowody należy dołączyć do oświadczenia - załącznik nr 3 do SIWZ. 3. Wykonawca zobowiązany będzie, najpóźniej w chwili zawarcia umowy, do dostarczenia Zamawiającemu: 1) aktualnego dokumentu autoryzacji (świadectwo, zezwolenie, licencja) lub umowy dealerskiej lub umowy z autoryzowaną firmą/dealerem upoważniającej go do wykonywania czynności obsługowych i naprawczych oferowanego zestawu w formie oryginału albo kopii poświadczonej za zgodność z oryginałem przez Wykonawcę, 2) wykazu autoryzowanych serwisów samochodowych dla oferowanego fabrycznie nowego samochodu ciężarowego i przyczepy na terenie Gminy Wrocław i na terenie kraju.
SEKCJA IV: PROCEDURA
IV.1) OPIS
IV.1.1) Tryb udzielenia zamówienia: Przetarg nieograniczony
IV.1.2) Zamawiający żąda wniesienia wadium:
Tak
Informacja na temat wadium
1. Wadium wnosi się przed upływem terminu składania ofert. 2. Łączna wysokość wadium wynosi 10 000,00 złotych (słownie złotych: dziesięć tysięcy). 3. W przypadku Wykonawców ubiegających się wspólnie o udzielenie zamówienia, wadium (w każdej z dopuszczalnych form) może być wniesione przez jednego, kilku lub wszystkich Wykonawców, pod warunkiem, iż łączna wysokość wniesionego wadium odpowiadać będzie wymaganej kwocie. W takim przypadku wnosząc wadium należy wskazać w imieniu kogo i tytułem jakiego postępowania jest wnoszone. 4. Wadium może być wnoszone w jednej lub kilku następujących formach: a) pieniądzu – przelewem na rachunek bankowy Zamawiającego; b) poręczeniach bankowych lub poręczeniach spółdzielczej kasy oszczędnościowo - kredytowej, z tym że poręczenie kasy jest zawsze poręczeniem pieniężnym; c) gwarancjach bankowych; d) gwarancjach ubezpieczeniowych; e) poręczeniach udzielanych przez podmioty, o których mowa w art. 6 b ust. 5 pkt 2 ustawy z dnia 9 listopada 2000 r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości (Dz. U. z 2014 r. poz. 1804 oraz z 2015 poz. 978 i 1240). 5. Zamawiający przedstawia główne zapisy, jakie muszą zawierać poręczenia lub gwarancje: „Przedmiotem niniejszej gwarancji jest kwota wadium w wysokości 10 000,00 zł (słownie złotych: dziesięć tysięcy złotych), do wniesienia, którego zobowiązany jest ..........(nazwa Wykonawcy, w przypadku oferty wspólnej – Wykonawców składających ofertę wspólną), stający do postępowania o zamówienie publiczne na „Zakup wraz z dostawą samochodu ciężarowego z przyczepą i pakietem ubezpieczeniowym, przeznaczanego do nauki i egzaminowania osób ubiegających się o uprawnienia do kierowania w zakresie kat. C i C+E prawa jazdy.” prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego przez Wojewódzki Ośrodek Ruchu Drogowego we Wrocławiu ul. Łagiewnicka 12, 50-512 Wrocław. Niniejszym ................ (nazwa Gwaranta) gwarantuje zapłatę na rzecz Wojewódzkiego Ośrodka Ruchu Drogowego we Wrocławiu ul. Łagiewnicka 12, 50-512 Wrocław, kwoty wadium, o której mowa wyżej, gdy ............ (nazwa Wykonawcy, w przypadku oferty wspólnej – Wykonawców składających ofertę wspólną): a) odmówi podpisania umowy na warunkach określonych w ofercie, b) zawarcie umowy stanie się niemożliwe z przyczyn leżących po stronie ... (nazwa Wykonawcy jak wyżej). Gwarancja obowiązuje od dnia......... (termin składania ofert) do dnia................ Gwarant zobowiązuje się do wypłacenia Wojewódzkiemu Ośrodkowi Ruchu Drogowego we Wrocławiu, ul. Łagiewnicka 12, 50-512 Wrocław kwoty do wysokości określonej powyżej na pierwsze pisemne żądanie, bez konieczności uzasadnienia żądania przez Zamawiającego, o ile Zamawiający stwierdzi w swoim żądaniu, że kwota roszczenia jest mu należna w związku z zaistnieniem choćby jednego z wymienionych wyżej warunków i wyszczególni zaistniały warunek lub warunki.” 6. Wadium wnoszone w pieniądzu wpłaca się przelewem na rachunek Zamawiającego: o nr konta 15 1090 2486 0000 0001 1876 2014 prowadzony w BZ WBK S.A. XII Oddział we Wrocławiu 7. Za skutecznie wniesione wadium w pieniądzu Zamawiający uzna wadium, które w dniu 08.06.2017 r. (dzień przed otwarciem ofert) znajduje się na rachunku bankowym Zamawiającego. Do oferty należy dołączyć oryginał dokumentu potwierdzającego wpłatę wadium. 8. W przypadku wnoszenia wadium w innej formie niż pieniężnej należy złożyć je w Wojewódzkim Ośrodku Ruchu Drogowego we Wrocławiu, ul. Łagiewnicka 12, 50-512 Wrocław w Dziale Ekonomiczno-Finansowym do dnia 09.06.2017 r. do godz.09:00. 9. Niezależnie od formy wniesienia wadium musi ono spełniać warunki wadium wniesionego w pieniądzu i Wykonawca nie może ograniczać w żaden sposób (np. dodatkowymi dokumentami, wymaganiami) prawa Zamawiającego do dysponowania wadium, jeżeli zajdą okoliczności wymienione w ustawie Prawo zamówień publicznych. 10. Zamawiający odrzuci ofertę Wykonawcy, jeżeli wadium nie zostało wniesione lub zostało wniesione w sposób nieprawidłowy. Terminowe wniesienie wadium (w każdej z dopuszczonych form jego wniesienia) Zamawiający sprawdzi w ramach własnych czynności proceduralnych. 11. Zamawiający zwraca wadium wszystkim Wykonawcom niezwłocznie po wyborze oferty najkorzystniejszej lub unieważnieniu postępowania, z wyjątkiem Wykonawcy, którego oferta została wybrana jako najkorzystniejsza, z zastrzeżeniem art. 46 ust. 4 a ustawy Pzp (tj. Zamawiający zatrzymuje wadium wraz z odsetkami, jeżeli Wykonawca w odpowiedzi na wezwanie, o którym mowa w art. 26 ust. 3 i 3a ustawy Pzp, z przyczyn leżących po jego stronie, nie złożył oświadczeń lub dokumentów potwierdzających okoliczności, o których mowa w art. 25 ust. 1 ustawy Pzp, oświadczenia, o którym mowa w art. 25 a ust. 1 ustawy Pzp, pełnomocnictw lub nie wyraził zgody na poprawienie omyłki, o której mowa w art. 87 ust. 2 pkt 3 ustawy Pzp, co spowodowało brak możliwości wybrania oferty złożonej przez Wykonawcę jako najkorzystniejszej). 12. Wykonawcy, którego oferta została wybrana jako najkorzystniejsza, Zamawiający zwraca wadium niezwłocznie po zawarciu umowy w sprawie zamówienia publicznego. 13. Zamawiający zwraca niezwłocznie wadium na wniosek Wykonawcy, który wycofał ofertę przed upływem terminu składania ofert. 14. Zamawiający zatrzymuje wadium wraz z odsetkami, jeżeli Wykonawca, którego oferta została wybrana: a) odmówił podpisania umowy w sprawie zamówienia publicznego na warunkach określonych w ofercie, b) nie wniósł wymaganego zabezpieczenia należytego wykonania umowy (o ile Zamawiający wymagał jego wniesienia), c) zawarcie umowy stało się niemożliwe z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy. 15. Zamawiający żąda ponownego wniesienia wadium przez Wykonawcę, któremu zwrócono wadium na podstawie art. 46 ust. 1 ustawy Pzp, jeżeli w wyniku ostatecznego rozstrzygnięcia odwołania jego oferta została wybrana jako najkorzystniejsza. Wykonawca wnosi wadium w terminie określonym przez Zamawiającego.

IV.1.3) Przewiduje się udzielenie zaliczek na poczet wykonania zamówienia:
Nie
Należy podać informacje na temat udzielania zaliczek:

IV.1.4) Wymaga się złożenia ofert w postaci katalogów elektronicznych lub dołączenia do ofert katalogów elektronicznych:
Nie
Dopuszcza się złożenie ofert w postaci katalogów elektronicznych lub dołączenia do ofert katalogów elektronicznych:
Nie
Informacje dodatkowe:

IV.1.5.) Wymaga się złożenia oferty wariantowej:
Nie
Dopuszcza się złożenie oferty wariantowej
Nie
Złożenie oferty wariantowej dopuszcza się tylko z jednoczesnym złożeniem oferty zasadniczej:
Nie

IV.1.6) Przewidywana liczba wykonawców, którzy zostaną zaproszeni do udziału w postępowaniu
(przetarg ograniczony, negocjacje z ogłoszeniem, dialog konkurencyjny, partnerstwo innowacyjne)
Liczba wykonawców  
Przewidywana minimalna liczba wykonawców
Maksymalna liczba wykonawców  
Kryteria selekcji wykonawców:

IV.1.7) Informacje na temat umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów:
Umowa ramowa będzie zawarta:

Czy przewiduje się ograniczenie liczby uczestników umowy ramowej:

Przewidziana maksymalna liczba uczestników umowy ramowej:

Informacje dodatkowe:

Zamówienie obejmuje ustanowienie dynamicznego systemu zakupów:

Adres strony internetowej, na której będą zamieszczone dodatkowe informacje dotyczące dynamicznego systemu zakupów:

Informacje dodatkowe:

W ramach umowy ramowej/dynamicznego systemu zakupów dopuszcza się złożenie ofert w formie katalogów elektronicznych:

Przewiduje się pobranie ze złożonych katalogów elektronicznych informacji potrzebnych do sporządzenia ofert w ramach umowy ramowej/dynamicznego systemu zakupów:

IV.1.8) Aukcja elektroniczna
Przewidziane jest przeprowadzenie aukcji elektronicznej (przetarg nieograniczony, przetarg ograniczony, negocjacje z ogłoszeniem) Nie
Należy podać adres strony internetowej, na której aukcja będzie prowadzona:

Należy wskazać elementy, których wartości będą przedmiotem aukcji elektronicznej:
Przewiduje się ograniczenia co do przedstawionych wartości, wynikające z opisu przedmiotu zamówienia:
Nie
Należy podać, które informacje zostaną udostępnione wykonawcom w trakcie aukcji elektronicznej oraz jaki będzie termin ich udostępnienia:
Informacje dotyczące przebiegu aukcji elektronicznej:
Jaki jest przewidziany sposób postępowania w toku aukcji elektronicznej i jakie będą warunki, na jakich wykonawcy będą mogli licytować (minimalne wysokości postąpień):
Informacje dotyczące wykorzystywanego sprzętu elektronicznego, rozwiązań i specyfikacji technicznych w zakresie połączeń:
Wymagania dotyczące rejestracji i identyfikacji wykonawców w aukcji elektronicznej:
Informacje o liczbie etapów aukcji elektronicznej i czasie ich trwania:

Czas trwania:

Czy wykonawcy, którzy nie złożyli nowych postąpień, zostaną zakwalifikowani do następnego etapu:
Warunki zamknięcia aukcji elektronicznej:

IV.2) KRYTERIA OCENY OFERT
IV.2.1) Kryteria oceny ofert:
IV.2.2) Kryteria
KryteriaZnaczenie
cena90,00
Gwarancja - pełna na samochód10,00

IV.2.3) Zastosowanie procedury, o której mowa w art. 24aa ust. 1 ustawy Pzp (przetarg nieograniczony)
Nie
IV.3) Negocjacje z ogłoszeniem, dialog konkurencyjny, partnerstwo innowacyjne
IV.3.1) Informacje na temat negocjacji z ogłoszeniem
Minimalne wymagania, które muszą spełniać wszystkie oferty:

Przewidziane jest zastrzeżenie prawa do udzielenia zamówienia na podstawie ofert wstępnych bez przeprowadzenia negocjacji
Przewidziany jest podział negocjacji na etapy w celu ograniczenia liczby ofert:
Należy podać informacje na temat etapów negocjacji (w tym liczbę etapów):

Informacje dodatkowe


IV.3.2) Informacje na temat dialogu konkurencyjnego
Opis potrzeb i wymagań zamawiającego lub informacja o sposobie uzyskania tego opisu:

Informacja o wysokości nagród dla wykonawców, którzy podczas dialogu konkurencyjnego przedstawili rozwiązania stanowiące podstawę do składania ofert, jeżeli zamawiający przewiduje nagrody:

Wstępny harmonogram postępowania:

Podział dialogu na etapy w celu ograniczenia liczby rozwiązań:
Należy podać informacje na temat etapów dialogu:


Informacje dodatkowe:

IV.3.3) Informacje na temat partnerstwa innowacyjnego
Elementy opisu przedmiotu zamówienia definiujące minimalne wymagania, którym muszą odpowiadać wszystkie oferty:

Podział negocjacji na etapy w celu ograniczeniu liczby ofert podlegających negocjacjom poprzez zastosowanie kryteriów oceny ofert wskazanych w specyfikacji istotnych warunków zamówienia:

Informacje dodatkowe:

IV.4) Licytacja elektroniczna
Adres strony internetowej, na której będzie prowadzona licytacja elektroniczna:
Adres strony internetowej, na której jest dostępny opis przedmiotu zamówienia w licytacji elektronicznej:
Wymagania dotyczące rejestracji i identyfikacji wykonawców w licytacji elektronicznej, w tym wymagania techniczne urządzeń informatycznych:
Sposób postępowania w toku licytacji elektronicznej, w tym określenie minimalnych wysokości postąpień:
Informacje o liczbie etapów licytacji elektronicznej i czasie ich trwania:
licytacja wieloetapowa

Wykonawcy, którzy nie złożyli nowych postąpień, zostaną zakwalifikowani do następnego etapu:
Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w licytacji elektronicznej:
Data: godzina:
Termin otwarcia licytacji elektronicznej:
Termin i warunki zamknięcia licytacji elektronicznej:

Istotne dla stron postanowienia, które zostaną wprowadzone do treści zawieranej umowy w sprawie zamówienia publicznego, albo ogólne warunki umowy, albo wzór umowy:

Wymagania dotyczące zabezpieczenia należytego wykonania umowy:

Informacje dodatkowe:
IV.5) ZMIANA UMOWY
Przewiduje się istotne zmiany postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru wykonawcy: Nie
Należy wskazać zakres, charakter zmian oraz warunki wprowadzenia zmian:

IV.6) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE

IV.6.1) Sposób udostępniania informacji o charakterze poufnym (jeżeli dotyczy):

Środki służące ochronie informacji o charakterze poufnym

IV.6.2) Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu:
Data: 2017-06-09, godzina: 09:00,
Skrócenie terminu składania wniosków, ze względu na pilną potrzebę udzielenia zamówienia (przetarg nieograniczony, przetarg ograniczony, negocjacje z ogłoszeniem):
Nie
Wskazać powody:

Język lub języki, w jakich mogą być sporządzane oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu
> Język polski
IV.6.3) Termin związania ofertą: do: okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert)
IV.6.4) Przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, w przypadku nieprzyznania środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz niepodlegających zwrotowi środków z pomocy udzielonej przez państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA), które miały być przeznaczone na sfinansowanie całości lub części zamówienia: Nie
IV.6.5) Przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, jeżeli środki służące sfinansowaniu zamówień na badania naukowe lub prace rozwojowe, które zamawiający zamierzał przeznaczyć na sfinansowanie całości lub części zamówienia, nie zostały mu przyznane Nie
IV.6.6) Informacje dodatkowe:
ZAŁĄCZNIK I - INFORMACJE DOTYCZĄCE OFERT CZĘŚCIOWYCH