Struktura organizacyjna

W skład Ośrodka wchodzą niżej wymienione komórki organizacyjne i samodzielne stanowiska pracy:

 1. Dyrektor DN
 2. Zastępca Dyrektora DZ
 3. Główny Specjalista / Egzaminator nadzorujący GS
 4. Dział Organizacji i Logistyki OL
  1. Referat Techniczny RT
  2. Sekcja Informatyczna SI
 5. Dział Szkoleń DS
 6. Dział Promocji Bezpieczeństwa Ruchu Drogowego BRD
 7. Referat Kadr i Płac KP
 8. Dział Obsługi Klienta OK
 9. Dział Egzaminowania i Monitorowania EM
 10. Dział Ekonomiczno – Finansowy EF
 11. Pełnomocnik Dyrektora PD
 12. Pełnomocnik Dyrektora ds. Systemu Zarządzania Jakością PJ
 13. Radca Prawny RP
 14. Koordynator KR
 15. Stanowisko ds. Kontroli Wewnętrznej KW
 16. Pełnomocnik ds. Ochrony Danych Osobowych POD
 17. Administrator Sieci Teleinformatycznej ST
 18. Stanowisko ds. Obsługi Sekretariatu SO

Do kompetencji zastrzeżonych dla Dyrektora należą:

 1. Prowadzenie polityki finansowej.
 2. Prowadzenie polityki kadrowej.
 3. Prowadzenie polityki jakości.
 4. Wydawanie zarządzeń, decyzji, pism okólnych.
 5. Sprawy bezpieczeństwa i higieny pracy oraz przeciwpożarowe.
 6. Organizacja struktury wewnętrznej i zakres działania Ośrodka.
 7. Udzielanie upoważnień.
 8. Zatwierdzanie planów egzaminów i protokołów egzaminacyjnych.
 9. Zatwierdzanie zasad prowadzenia szkoleń i wydawania odpowiednich zaświadczeń.
 10. Kontrola wewnętrzna;
 11. Rozpatrywanie skarg i wniosków.
 12. Udział i reprezentowanie Ośrodka w związkach i stowarzyszeniach branżowych.

Do zadań Zastępcy Dyrektora należy:

 1. Zastępowanie Dyrektora w razie jego nieobecności.
 2. Realizacja zadań określonych w zakresie obowiązków w ramach posiadanych upoważnień i pełnomocnictw.
 3. Bezpośredni nadzór nad komórkami organizacyjnymi Zastępcy jest ustalany przez Dyrektora zakresem obowiązków w zależności od aktualnych potrzeb jednostki.
 4. W realizacji zadań podlega Dyrektorowi.

Do zadań Głównego Specjalisty – Egzaminatora Nadzorującego należy:

 1. Bezpośredni nadzór i koordynacja zadań realizowanych przez Dział Obsługi Klienta, Dział Egzaminowania i Monitorowania oraz Koordynatorów, w zakresie ścisłego przestrzegania wymogów z zakresu egzaminowania i uzyskiwania uprawnień przez kierujących pojazdami.
 2. Ustalanie zakresu i zasad współpracy podległych komórek organizacyjnych z pozostałymi komórkami organizacyjnymi Ośrodka, w szczególności w zakresie zabezpieczenia procesu egzaminowania.
 3. Sporządzanie okresowych informacji, analiz oraz sprawozdań w zakresie pracy podległych komórek organizacyjnych.
 4. Przygotowywanie okresowych analiz wyników egzaminów w odniesieniu do egzaminatorów, instruktorów i jednostek szkolących kandydatów na kierowców z uwzględnieniem podziału na poszczególne kategorie prawa jazdy lub pozwolenia oraz ilość podejść do egzaminu państwowego.
 5. Nadzór i koordynacja procesu egzaminowania i monitorowania zapewniająca sprawność podległego systemu oraz eliminację zjawisk korupcyjnych.
 6. Realizacja zadań w zakresie Bezpieczeństwa Ruchu Drogowego, wg posiadanych kompetencji.
 7. Przedstawianie Dyrektorowi wyjaśnień w zakresie skarg i wniosków złożonych przez osoby egzaminowane.
 8. Sporządzenie harmonogramów czasu pracy zgodnie z okresem rozliczeniowym.
 9. W realizacji zadań podlega Dyrektorowi.

Do zadań Działu Organizacji i Logistyki należy:

 1. W zakresie organizacyjnym:
  1. Sporządzanie projektów statutu, regulaminów wewnętrznych i instrukcji oraz zarządzeń Dyrektora.
  2. Przygotowanie organizacyjne i techniczne oraz obsługa narad, szkoleń wewnętrznych i konferencji.
  3. Prowadzenie i koordynacja działań z zakresu stosowania ustawy Prawo zamówień publicznych.
  4. Sporządzanie rocznego sprawozdania do Prezesa Urzędu Zamówień Publicznych z udzielonych zamówień, wynikającego z ustawy Prawo zamówień publicznych.
  5. Prowadzenie rejestru umów zawieranych przez Ośrodek z wyłączeniem rejestrowania umów wykładowców prowadzących szkolenia i umów cywilno-prawnych.
  6. Prowadzenie działań marketingowych Ośrodka.
  7. Prowadzenie zakładowej składnicy dokumentów zgodnie z instrukcją o organizacji i zakresie jej działania.
  8. Sporządzanie harmonogramów czasu pracy zgodnie z okresem rozliczeniowym.
 2. W zakresie logistycznym:
  1. Prowadzenie i koordynacja działań w zakresie ochrony mienia.
  2. Zapewnienie utrzymania w należytym stanie infrastruktury placu manewrowego, pomieszczeń biurowych oraz składników majątku Ośrodka, w szczególności zapewnienie serwisu programów, konserwacji oraz napraw sprzętu biurowego i pojazdów.
  3. Prowadzenie spraw związanych z rejestracją, ubezpieczeniem pojazdów oraz likwidacją szkód komunikacyjnych.
  4. Prowadzenie zaopatrzenia w materiały i składniki majątkowe, w tym w szczególności w pojazdy, części zamienne i akcesoria, materiały eksploatacyjne, sprzęt komputerowy i oprogramowanie oraz artykuły biurowe, spożywcze, odzież i artykuły gospodarcze.
  5. Rozliczanie paliw i materiałów eksploatacyjnych pojazdów mechanicznych oraz przygotowywanie okresowych analiz.
  6. Realizacja zadań w zakresie Bezpieczeństwa Ruchu Drogowego, wg posiadanych kompetencji.
  7. Prowadzenie spraw legalności oprogramowania i wykorzystania programów oraz okresowa analiza funkcjonowania technik komputerowych.
  8. Prowadzenie prac analitycznych, projektowych i wdrożeniowych w dziedzinie informatyki.
  9. Przygotowywanie okresowych materiałów analitycznych dla komórek organizacyjnych Ośrodka.
  10. Przechowywanie danych zarejestrowanych egzaminów dla potrzeb organów nadzorczych oraz rozpatrywanych skarg i wniosków.
  11. Prowadzenie spraw związanych z obsługą strony internetowej oraz Biuletynem Informacji Publicznej.

Działem Organizacji i Logistyki kieruje Kierownik Działu, który podlega Dyrektorowi.

Do zadań Działu Szkoleń należy:

 1. Opracowywanie zasad organizacji kursów i szkoleń.
 2. Organizowanie szkoleń i kursów, a w tym:
  1. kursów dokształcających dla kierowców wykonujących transport drogowy w zakresie przewozu osób i rzeczy;
  2. kursów dokształcających kierowców przewożących towary niebezpieczne;
  3. szkoleń dla kandydatów na instruktorów i instruktorów nauki jazdy;
  4. szkolenie dla kandydatów na egzaminatorów i egzaminatorów;
  5. szkolenie dla kierowców naruszających przepisy ruchu drogowego;
  6. innych kursów i szkoleń dokształcających dla uczestników ruchu drogowego.
 3. Organizowanie seminariów dla osób , które wielokrotnie zdawały egzamin praktyczny z wynikiem negatywnym.
 4. Opracowanie, gromadzenie i przechowywanie dokumentacji szkoleń.
 5. Przygotowywanie zaświadczeń dla uczestników kursów i szkoleń oraz prowadzenie ich ewidencji.
 6. Zapewnienie materiałów szkoleniowych dla uczestników kursów i szkoleń (foliogramy, filmy, książki, publikacje itp.).
 7. Wystawianie faktur za kursy i szkolenia.
 8. Realizacja spraw związanych z Programem GAMBIT, wg kompetencji.
 9. Sporządzanie projektów zarządzeń Dyrektora dotyczących zakresu pracy działu.
 10. Realizacja zadań w zakresie Bezpieczeństwa Ruchu Drogowego wg posiadanych kompetencji.
 11. Działem Szkoleń kieruje Kierownik Działu, który podlega Dyrektorowi.

Do zadań Działu Promocji Bezpieczeństwa Ruchu Drogowego należy:

 1. Prowadzenie i koordynowanie całości zagadnień z zakresu Bezpieczeństwa Ruchu Drogowego realizowanych przez Ośrodek.
 2. Przygotowywanie projektu planu wydatków WORD w części przeznaczonej na poprawę bezpieczeństwa ruchu drogowego.
 3. Współorganizowanie, wspólnie z Działem Egzaminowania i Monitorowania, imprez popularyzujących zasady bezpieczeństwa ruchu drogowego.
 4. Nadzór nad obsługą administracyjno-biurową Wojewódzkiej Rady Bezpieczeństwa Ruchu Drogowego we Wrocławiu.
 5. Organizowanie, wspólnie z Działem Egzaminowania i Monitorowania, szkoleń dla nauczycieli szkół podstawowych i gimnazjalnych w zakresie uzyskiwania uprawnień do przeprowadzania egzaminów wśród uczniów na kartę rowerową i motorowerową oraz prowadzenia zajęć z wychowania komunikacyjnego.
 6. Przygotowywanie okresowych analiz w wykonania planu wydatków WORD w części przeznaczonej na poprawę bezpieczeństwa ruchu drogowego.
 7. Działem Promocji Bezpieczeństwa Ruchu Drogowego kieruje Kierownik Działu, który podlega Dyrektorowi.

Do zadań Referatu Kadr i Płac należy:

 1. Realizacja polityki kadrowej, w tym przygotowywanie umów i zakresów czynności, prowadzenie teczek personalnych oraz organizowanie i prowadzenie szkoleń wewnętrznych.
 2. Sporządzanie deklaracji do PFRON oraz kwartalnych i rocznych sprawozdań do GUS.
 3. Prowadzenie spraw socjalnych w zakresie określonym w regulaminie zakładowego funduszu świadczeń socjalnych w Ośrodku.
 4. Prowadzenie spraw płacowych.
 5. Prowadzenie rejestru umów cywilno – prawnych.
 6. Sporządzanie deklaracji i sprawozdań do Urzędu Marszałkowskiego, urzędu statystycznego, ZUS i organów podatkowych.
 7. Referatem Kadr i Płac kieruje Kierownik/ osoba zatrudniona na stanowisku ds. kadrowo - socjalnych, który podlega Dyrektorowi.

Do zadań Działu Obsługi Klienta należy:

 1. Prowadzenie dokumentacji związanej z egzaminowaniem, z wyłączeniem dokumentacji zastrzeżonej do właściwości Działu Egzaminowania i Monitorowania.
 2. Przyjmowanie i weryfikowanie dokumentów osób ubiegających się o uprawnienia do kierowania pojazdami oraz osób skierowanych na egzamin sprawdzający kwalifikacje.
 3. Przyjmowanie i weryfikowanie dokumentów po egzaminie.
 4. Ewidencjonowanie przy pomocy informatycznych środków technicznych danych osób przystępujących do egzaminów oraz protokołów egzaminacyjnych.
 5. Weryfikacja końcowa i przekazywanie dokumentów po egzaminie do właściwych organów wydających uprawnienia do kierowania pojazdami.
 6. Wykonywanie półrocznych, pisemnych informacji o uzyskanych przez osoby egzaminowane wynikach egzaminów:
  1. starostom - w odniesieniu do instruktorów i jednostek szkolących kandydatów na kierowców, będących w ewidencji.
 7. Przyjmowanie zapisów kandydatów na kursy i szkolenia organizowane przez Ośrodek.
 8. Sporządzanie list osób egzaminowanych, protokołów egzaminacyjnych i prowadzenie dokumentacji związanej z egzaminowaniem.
 9. Sporządzanie projektów zarządzeń Dyrektora dotyczących zakresu pracy działu.
 10. Sporządzanie harmonogramów czasu pracy zgodnie z okresem rozliczeniowym.
 11. Działem Obsługi Klienta kieruje Kierownik, który w realizacji zadań podlega Głównemu Specjaliście.

Do zadań Działu Egzaminowania i Monitorowania należy:

 1. W zakresie egzaminowania:
  1. Przeprowadzanie, zgodnie z obowiązującymi przepisami, egzaminów państwowych dla osób:
   1. ubiegających się o uprawnienia do kierowania pojazdami;
   2. ubiegających się o wymianę krajowego prawa jazdy wydanego za granicą;
   3. podlegających kontrolnemu sprawdzeniu kwalifikacji.
  2. Nadzór i koordynowanie pracy egzaminatorów.
  3. Udzielanie wyjaśnień Dyrektorowi na skargi zło?one przez osoby egzaminowane.
  4. Realizacja zadań w zakresie Bezpieczeństwa Ruchu Drogowego, wg posiadanych kompetencji.
  5. Bezpośredni nadzór nad procesem egzaminowania sprawują Egzaminatorzy Nadzorujący - działający w zakresie określonym w ustawie i wydanych na jej podstawie przepisów wykonawczych oraz kompetencji udzielonych przez Dyrektora.
  6. Wykonywanie okresowych analiz wyników egzaminu w odniesieniu do instruktorów i jednostek szkolących kandydatów na kierowców – z uwzględnieniem podziału na poszczególne kategorie prawa jazdy.
  7. Wykonywanie półrocznych, pisemnych informacji o uzyskanych przez osoby egzaminowane wynikach egzaminów:
   1. organowi nadzorującemu - w odniesieniu do egzaminatorów zatrudnionych w Ośrodku;
  8. Sporządzanie harmonogramów czasu pracy zgodnie z okresem rozliczeniowym.
 2. W zakresie monitorowania:
  1. Prowadzenie rejestru spraw, na podstawie którego możliwy jest szczegółowy monitoring procesu egzaminowania.
  2. Analiza zapisów z przebiegu egzaminu.
  3. Sprawowanie nadzoru nad procesem egzaminowania na postawie analizy zapisów oraz uwag zgłaszanych przez interesantów.
  4. Opracowywanie w oparciu o zgromadzone wyjaśnienia i informacje projektu stanowiska Dyrektora w zakresie złożonych skarg.
  5. Współpraca z organem nadzoru rozpatrującym skargi oraz nadzór nad realizacją postanowień prawomocnych decyzji.
  6. Prowadzenie rejestru spraw /dotyczących merytorycznej działalności podległego działu/, na podstawie którego możliwy jest szczegółowy monitoring i ustalenie stopnia zaawansowania oraz sposobu załatwienia skarg.
  7. Sporządzanie projektów zarządzeń Dyrektora dotyczących zakresu pracy działu.
 3. Działem Egzaminowania i Monitorowania kieruje Kierownik Działu, który podlega bezpośrednio Głównemu Specjaliście

Do zadań Działu Ekonomiczno - Finansowego należy:

 1. Prowadzenie rachunkowości Ośrodka.
 2. Sporządzanie planów finansowych Ośrodka oraz okresowych informacji z ich realizacji.
 3. Dokonywanie wstępnej kontroli zgodności operacji gospodarczych i finansowych z planem finansowym.
 4. Dokonywania wstępnej kontroli kompletności i rzetelności dokumentów dotyczących operacji gospodarczych i finansowych.
 5. Sporządzanie deklaracji i sprawozdań do Urzędu Marszałkowskiego, urzędu statystycznego, ZUS i organów podatkowych.
 6. Wykonywanie czynności związanych z gospodarowaniem oraz ilościowym ewidencjonowaniem mienia Ośrodka, a w szczególności: prowadzenie ksiąg inwentarzowych środków trwałych.
 7. Sporządzanie deklaracji i sprawozdań.
 8. Prowadzenie ewidencji ilościowo - wartościowej środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych, a także rozliczenie ich amortyzacji.
 9. Prowadzenie ewidencji zmian miejsc użytkowania środków trwałych i wyposażenia ośrodka.
 10. Sporządzanie projektów zarządzeń Dyrektora dotyczących zakresu pracy działu.
 11. Realizacja zadań w zakresie Bezpieczeństwa Ruchu Drogowego wg posiadanych kompetencji.
 12. Działem Ekonomiczno -Finansowym kieruje Kierownik Działu - Główny Księgowy, który podlega Dyrektorowi.

Do zadań Pełnomocnika Dyrektora należy:

 1. Przygotowywanie i przedstawianie do akceptacji Dyrektorowi koncepcji realizacji zagadnień, zadań i projektów, do których został powołany.
 2. Realizacja zadań w ramach posiadanych upoważnień i pełnomocnictw.
 3. W realizacji zadań podlega Dyrektorowi.

Do zadań Radcy Prawnego należy:

 1. Prowadzenie spraw związanych z opiniowaniem i opracowywaniem materiałów, decyzji i zarządzeń pod względem prawnym, przygotowywanych przez poszczególne komórki organizacyjne Ośrodka, a w szczególności:
 2. Udzielanie porad prawnych i wyjaśnień w zakresie stosowania prawa.
 3. Sporządzanie opinii prawnych.
 4. Udzielanie informacji o zmianach w obowiązującym stanie prawnym w zakresie działalności Ośrodka.
 5. Opiniowanie projektów wewnętrznych aktów prawnych.
 6. Konsultowanie umów.
 7. Sprawowanie zastępstwa sądowego.
 8. Nadzór prawny nad windykacją należności Ośrodka.
 9. W realizacji zadań podlega Dyrektorowi.

Do zadań Koordynatora należy:

 1. W imieniu Dyrektora koordynuje prace pomiędzy Działem Obsługi Klienta a Działem Egzaminowania i Monitorowania, w tym celu:
 2. Sporządza grafiki pracy egzaminatorów /tygodniowy i miesięczny/.
 3. Sporządzanie planów egzaminów.
 4. Planuje grupy egzaminacyjne.
 5. Dokonywanie zmian, w rozdziale osób zakwalifikowanych na egzamin pomiędzy egzaminatorów.
 6. W realizacji zadań podlega Głównemu Specjaliście.

Do zadań osoby zatrudnionej na stanowisku ds. Kontroli Wewnętrznej należy:

 1. Kontrola bieżąca polegająca na badaniu czynności w toku ich wykonywania w celu stwierdzenia, czy przebiegają one prawidłowo, w szczególności z punktu widzenia legalności i gospodarności. Kontrola ta obejmuje również badanie rzeczywistego stanu rzeczowych i pieniężnych składników majątkowych oraz prawidłowości ich zabezpieczenia przed kradzieżą, zniszczeniem, uszkodzeniem i innymi szkodami.
 2. Kontrola wynikowa, obejmująca badanie stanu faktycznego i dokumenty odzwierciedlające czynności dokonane.
 3. Sporządzanie planów kontroli wewnętrznej.
 4. Prowadzenie działalności kontrolnej zgodnie z zatwierdzonym przez Dyrektora Ośrodka planem kontroli.
 5. Koordynacja problematyki kontrolnej w Ośrodku.
 6. W realizacji zadań podlega Dyrektorowi.

Problematykę związaną z ochroną danych osobowych koordynuje i realizuje powołany przez Dyrektora Pełnomocnik ds. ochrony danych osobowych.
W realizacji zadań podlega Dyrektorowi.

Za bezpieczeństwo i sprawne funkcjonowanie sieci teleinformatycznej odpowiada powołany przez Dyrektora Administrator sieci teleinformatycznej a w szczególności za sprawowanie nadzoru nad bezpieczeństwem sieci teleinformatycznych i systemów, w tym urządzeń rejestrujących obraz i dźwięk w pojazdach egzaminacyjnych oraz utrzymanie systemów i sieci w stałej gotowości do pracy.
W realizacji zadań podlega Dyrektorowi.

Do zadań osoby zatrudnionej na stanowisku ds. Obsługi Sekretariatu należy:

 1. Prowadzenie rejestru zarządzeń i rejestru upoważnień Dyrektora.
 2. Prowadzenie rejestru skarg i wniosków, z wyjątkiem skarg związanych z procesem egzaminowania.
 3. Prowadzenie sekretariatu Ośrodka, w tym w szczególności: prowadzenie rejestru pieczątek, dokumentów i korespondencji Ośrodka.
 4. W realizacji zadań podlega Dyrektorowi.

 

 

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Wojciech Mroczko 25-06-2015 09:21:56
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: Wojciech Mroczko 25-06-2015
Ostatnia aktualizacja: Wojciech Mroczko 07-07-2015 10:59:12